การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28480/15612
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560  

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. ชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 45.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. บ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

 3. วัดเขากำแพง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.7  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 4. ชุมชนบ้านหนองมะขอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.5  dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560  

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. ชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. บ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

 3. วัดเขากำแพง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.4  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 4. ชุมชนบ้านหนองมะขอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.4  dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1. ชุมชนบ้านพวน 2. บ้านห้วยหิน 3. วัดเขากำแพง 4. ชุมชนบ้านหนองมะขอ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623222
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]