การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28480/15612
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 29 เมษายน 2560

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.69 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0120 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.83 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0216  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.62 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0108 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณชุมชนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.307 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00342 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.347 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00298  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.284 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00294 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณชุมชนบ้านเขากำแพง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.200 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)   

4. บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.725 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 22 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00420 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.92 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0120  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0165 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณชุมชนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.276 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00363 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.307 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00482  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.134 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 30 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00087 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

3. บริเวณชุมชนบ้านเขากำแพง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)   

4. บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.410 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00983 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.402 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00751  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.142 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ <1.0 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0359 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. ชุมชนบ้านพวน 2. บ้านห้วยหิน 3. วัดเขากำแพง 4. ชุมชนบ้านหนองมะขอ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211456
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]