การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28479/15923
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

1. บ่อบาดาลบ้านพวน

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.0 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)  
  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ <5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 650 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200 mg/l)    
  • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 560 mg/l as CaCO3 (เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO3 )   
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 5.31 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ  20 NTU)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 130 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ น้อยกว่า 0.003 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l)     
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium)เท่ากับ น้อยกว่า 0.001 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.005 mg/l)             
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic)เท่ากับ  0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด บ่อบาดาลบ้านพวน
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627262
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]