การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 อำเภอ ปากท่อ
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21088/16068
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 

ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บ้านเขาถ้ำกุญชร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.37 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 86.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านดอยดิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ  55.77 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 91.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บ้านเขากูบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.47 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 84.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. โรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.67 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 90.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บ้านเขาถ้ำกุญชร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.23 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 99.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านดอยดิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ  56.40 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บ้านเขากูบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.07 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 95.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. โรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.23 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเขาถ้ำกุญชร 2.บ้านดอยดิน 3.บ้านเขากูบ 4.โรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211447
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]