การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านบึง
 อำเภอ บ้านคา
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21013/15423
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. ชุมชนบ้านห้วยมะกรูด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.1 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. ชุมชนบ้านโป่งกระทิงบน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ  53.5 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 87.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. ชุมชนบ้านโป่งกระทิงกลาง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 99.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านห้วยมะกรูด 2.ชุมชนบ้านโป่งกระทิงบน 3.ชุมชนบ้านโป่งกระทิงกลาง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627558
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]