การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านบึง
 อำเภอ บ้านคา
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21067/15823
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บ้านร่องเจริญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.3 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.1dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านโป่งกระทิงล่าง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 64.3 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.3dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บ้านห้วยสวนพลู ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกินเดซิเบล (เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านร่องเจริญ 2.บ้านโป่งกระทิงล่าง 3.บ้านห้วยสวนพลู
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622060
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]