การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พังตรุ
 อำเภอ ท่าม่วง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32627/15602
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน  2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. วัดเขาคันหอก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านหนองปลาชุม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. โรงโม่หินศิลาสมบูรณ์ทรัพย์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บ้านห้วยไร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บ้านหนองเป็ด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดเขาคันหอก 2.บ้านหนองปลาชุม 3.โรงโม่หินศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ 4.บ้านห้วยไร่ 5.บ้านหนองเป็ด
 โดย บริษัท เอบีอีเอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331314
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]