การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. กองดิน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 30967/15390
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2561
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านสุขไพรวัน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเท่ากับ 48.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) ตรวจวัดในวันที่ 10-11 ก.ย. 2561 
  2. บริเวณบ้านสี่แยกกองดิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.1 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) ตรวจวัดในวันที่ 10-11 ก.ย. 2561 
  3. บริเวณบ้านกองดิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.7 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 58.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  ตรวจวัดในวันที่ 10-11 ก.ย. 2561 
  4. บริเวณบ้านท่าอิฐ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.5 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) ตรวจวัดในวันที่ 11-12 ก.ย. 2561 
  5. บริเวณสำนักงานของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.3 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) ตรวจวัดในวันที่ 11-12 ก.ย. 2561 


หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านสุขไพรวัน 2.บริเวณบ้านสี่แยกกองดิน 3.บริเวณบ้านกองดิน 4.บริเวณบ้านท่าอิฐ 5.บริเวณสำนักงานของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627703
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]