การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. บ้านไร่
 อำเภอ บ้านไร่
 จังหวัด อุทัยธานี
 เลขที่ประทานบัตร 25103/15552
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

ในเดือนกรกฎาคม 2543 มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย24ชม.  0.040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ในเดือนพฤษภาคม 2548มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย24ชม.  0.079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ในเดือนกันยายน 2548มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย24ชม.  0.057 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ในเดือนมกราคม 2549มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย24ชม.  0.231 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ในเดือนพฤษภาคม 2549มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย24ชม.  0.124 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 โดย บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138354
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]