การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สนามแจง
 อำเภอ บ้านหมี่
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29167/1557
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี
             1. บริเวณคลองสนามแจง จุดที่ 1
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.18 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 107 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 81 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 85.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 85.86 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
             2. บริเวณคลองสนามแจง จุดที่ 2
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.40 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 115 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 7.29 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 8.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 63.13 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
            3. บริเวณคลองสนามแจง จุดที่ 3
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.50 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 106 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 43.75 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 34.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 75.76 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
            4. บ่อน้ำบริเวณสำนักงานหมวดการทางรถไฟ(บ้านหมวดศิลา)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.34 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 130 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 5.04 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 6.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 70.71 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
                   แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
                   (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
                   (ข) การเกษตร

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.คลองสนามแจงจุดที่ 1 2.คลองสนามแจงจุดที่ 2 3.คลองสนามแจงจุดที่ 3 4.บ่อน้ำบริเวณสำนักงานหมวดการทางรถไฟ(บ้านหมวดศิลา)
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5318278
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]