การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สนามแจง
 อำเภอ บ้านหมี่
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29167/15557
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี
                   1. บริเวณวัดเขาสว่างวงษ์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.16 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0163 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.91 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ0.00128 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.97 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 23 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0138 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
                   2. บริเวณบ้านเขาวงกฎ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.06 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0193 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.60 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0236 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.86 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0360 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
                   3. บริเวณสำนักงานหมวดการทางรถไฟ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจไม่พบ และค่าการขจัดเท่ากับ0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 47 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00078 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
                   4. บริเวณโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ตรวจไม่พบ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจไม่พบ และค่าการขจัดเท่ากับ0.00003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00016 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

              *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดเขาสว่างวงษ์ 2.บ้านเขาวงกฎ 3.สำนักงานหมวดการทางรถไฟ 4.โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201166
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]