การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บ้านไร่
 อำเภอ บ้านไร่
 จังหวัด อุทัยธานี
 เลขที่ประทานบัตร 25103/15552
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  •  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน1 สถานี

 1. บริเวณห้วยซับปลาก้าง

  • น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้

 

  • ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน1 สถานี

  1. บริเวณห้วยซับปลาก้าง

  • น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน(ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)

                 แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
                   (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
                   (ข) การเกษตร

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยซับปลาก้าง
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5319041
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]