การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขากะลา
 อำเภอ หยุหะคีรี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 29557/15485
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ใน ปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดธารลำไย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านเขาพระไกร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 46.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านพุตาน้อย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  • ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดธารลำไย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.49 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านเขาพระไกร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 45.79 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านพุตาน้อย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.91 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 
 

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดธารลำไย 2.บ้านเขาพระไกร 3.บ้านพุตาน้อย
 โดย กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205284
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]