การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขากะลา
 อำเภอ หยุหะคีรี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 32224/15417
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 28 มีนาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.857 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00505 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00319 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00643 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  2. บริเวณบ้านตีนเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.556 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ตรวจวัดไม่พบ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00124 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00002 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.540 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจวัดไม่พบ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00272 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  3. บริเวณวัดบ่อเพลง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.778 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0102 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00152 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00422 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  

 

  • ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.71 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0190 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.56 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 47 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00724 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.94 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0174 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  2. บริเวณบ้านตีนเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.603 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00346 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00979 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.912 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00788 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  3. บริเวณวัดบ่อเพลง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.98 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0384 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00002 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.49 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0232 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง 2.บ้านตีนเขา 3.วัดบ่อเพลง
 โดย กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201102
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]