การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลเขาทราย
 อำเภอ ทับคล้อ
 จังหวัด พิจิตร
 เลขที่ประทานบัตร 26919/15779
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  •  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2  สถานี

  1. บริเวณน้ำบ่อสาธารณะด้านข้างพื้นที่โครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.82 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO) เท่ากับ 7.2 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ >4.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD5) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <2.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 7.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณบ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ

  • ผลการตรวจวัดพบว่าไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากน้ำแห้ง  

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

 


 สถานที่ตรวจวัด 1.น้ำบ่อสาธารณะด้านข้างพื้นที่โครงการ 2.บ่อน้ำภายในพื้นที่โครงการ
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570101
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]