การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังงิ้ว
 อำเภอ ดงเจริญ
 จังหวัด พิจิตร
 เลขที่ประทานบัตร 10839/13979
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 3 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณที่พักอาศัยที่ใกล้ตำแหน่งระเบิดมากที่สุด(แปลง1 จ.พิจิตร)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.002 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 22 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.004 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.005 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านไทรงาม  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเหมือง  พบว่าไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาค <0.100 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.100 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.ที่พักอาศัยที่ใกล้ตำแหน่งระเบิดมากที่สุด(แปลง1 จ.พิจิตร) 2.โรงเรียนบ้านไทรงาม
 โดย ศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201119
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]