การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. วังงิ้ว
 อำเภอ ดงเจริญ
 จังหวัด พิจิตร
 เลขที่ประทานบัตร 10839/13979
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน- 2 ตุลาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  จำนวน 9  สถานี

  1. บริเวณน้ำในบ่อเหมือง(แปลงนครสวรรค์)

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 2.40 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 1,652 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 7 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่างทั้งหมด(Total Alkalinity) เท่ากับ 82 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Calcium) เท่ากับ 651 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 8.11 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณคลองวังมะเดื่อ(1)

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 0.60 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 264 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 14 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่างทั้งหมด(Total Alkalinity) เท่ากับ 47 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Calcium) เท่ากับ 93.3 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 8.09 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  3. คลองลำพาดบริเวณที่ติดกับเหมือง

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 0.40 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 153 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 12 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 23.31 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  4. คลองลำพาดบริเวณที่ผ่าน บ้านลำพาดเจริญผล

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 0.38 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 146 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 6 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 20.32 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  5. น้ำในบ่อขุมเหมือง

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 2.17 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 1,483 mg/l   as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 815 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  6. น้ำในบ่อดักตะกอน

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 2.36 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 1,656 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 6 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 659 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  7. น้ำในคลองวังมะเดื่อ ช่วงที่ผ่านพื้นที่ประทานบัตร

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 0.94 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 488 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 230 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  8. น้ำในคลองสะบ้าก่อนรวมกับน้ำจากเหมือง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 972 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากว่า 3,000 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 373 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.3 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าทองแดง (Copper) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 2.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.10 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.2 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.03 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 mg/l) 

  9. น้ำในคลองสะบ้าหลังรวมกับน้ำจากเหมือง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 887 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากว่า 3,000 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 274 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.3 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าทองแดง (Copper) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 2.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.10 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.2 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 5.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.03 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 mg/l)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 5  สถานี

  1. บริเวณน้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านเขาแม่แก่

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 0.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 43 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่างทั้งหมด(Total Alkalinity) เท่ากับ 41 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Calcium) เท่ากับ 11.7 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 4.16 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณน้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านทุ่งทอง

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 0.11 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 41 mg/l   as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 14 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่างทั้งหมด(Total Alkalinity) เท่ากับ 111 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Calcium) เท่ากับ 8.87 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 5.15 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  3. บริเวณน้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านไทรงาม

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 0.83 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 381 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่างทั้งหมด(Total Alkalinity) เท่ากับ 112 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Calcium) เท่ากับ 136 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 11.9 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  4. บริเวณน้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านเหมืองแร่

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 1.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 518 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 12 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่างทั้งหมด(Total Alkalinity) เท่ากับ 79 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Calcium) เท่ากับ 187 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 14.4 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  5. น้ำในบ่อเหมือง(แปลงพิจิตร)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 2,276 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 802 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าทองแดง (Copper) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.10 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.03 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.1 mg/l)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2  สถานี

  1. บริเวณน้ำบาดาล หมู่บ้านไทรงาม

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 2.18 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 1,418 mg/l  as CaCO3 (เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ 84 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่างทั้งหมด(Total Alkalinity) เท่ากับ 326 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Calcium) เท่ากับ 517 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ 28.9 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณน้ำบาดาล หมู่เขาแม่แก่

 • ผลการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 14 mg/l  as CaCO3  (เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ( Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่างทั้งหมด(Total Alkalinity) เท่ากับ 17 mg/l   as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Calcium) เท่ากับ 6.30 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าแมกนีเซียม (Magnesium) เท่ากับ <0.1 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12         (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

                * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

                 * มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12      (พ.ศ. 2542)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด 1.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านเขาแม่แก่ 2.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านทุ่งทอง 3.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านไทรงาม 4.น้ำในบ่อน้ำตื้นหมู่บ้านเหมืองแร่ 5.น้ำในบ่อเหมือง(แปลงพิจิตร) 6.น้ำบาดาล หมู่บ้านไทรงาม 7.น้ำบาดาล หมู่เขาแม่แก่
 โดย ศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328513
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]