การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อไร่
 จังหวัด ตราด
 เลขที่ประทานบัตร 26683/15136
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนมกราคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณที่ทำการกำนัน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 59.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 105.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านประอา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 52.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ:* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด 1. จุดตรวจวัดที่ทำการกำนัน ต.บ่อพลอย 2. จุดตรวจวัดที่บริเวณบ้านประอา
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205144
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]