การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นาแวง
 อำเภอ เขมราฐ
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31863/15217
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล
 รายละเอียด
 

บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด พฤษภาคม 2549 เลขที่ประทานบัตร 31863/15217  ตำบลนาแวง 

อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลสำนักสงฆ์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.25 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าตะกอนแขวนลอย 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด) ค่าตะกอนละลายน้ำ 271 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความกระด้าง 22.73 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความขุ่น

5.98 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณเหล็กรวม 0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณซัลเฟต 10 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบ้านศิลาทอง ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.01 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าตะกอนแขวนลอยน้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด) ค่าตะกอนละลายน้ำ 129 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความกระด้าง 24.99 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความขุ่น

น้อยกว่า 0.01 NTU (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด) ปริมาณเหล็กรวม 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณซัลเฟต 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3.ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลของผู้ประกอบการ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.12 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าตะกอนแขวนลอยน้อยกว่า 1.2  มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด) ค่าตะกอนละลายน้ำ 32 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความกระด้าง 261.35  มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความขุ่น 0.85 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณเหล็กรวมน้อยกว่า 0.02  มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณซัลเฟต 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 สถานที่ตรวจวัด 1. น้ำบาดาลสำนักสงฆ์ 2. น้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3. น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5294057
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]