การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. ตาเกา
 อำเภอ น้ำขุ่น
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31870/15578
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 รายละเอียด
 

เดือนเมษายน 2548

บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด

ตำบลตาเกา  กิ่งอำเภอ น้ำขุ่น  จังหวัด อุบลราชธานี

เลขที่ประทานบัตร 31870/15578

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2548

1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณโรงโม่หิน พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.160

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านน้ำขุ่น พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.024

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณบ้านตาเกา พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.164

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณบ้านตาเอ็ม พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.176

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2538

กำหนดปริมาณTSP(ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย24ชั่วโมง) ไม่เกิน 0.330 mg/m3

 

เดือนพฤษภาคม 2549

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2549

1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณโรงโม่หิน พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.094

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านน้ำขุ่น พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.044

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณบ้านตาเกา พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.061

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณบ้านตาเอ็ม พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.108

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2538

กำหนดปริมาณTSP(ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย24ชั่วโมง) ไม่เกิน 0.330 mg/m3

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2549

1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณโรงโม่หิน พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.062

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านน้ำขุ่น พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.090

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณบ้านตาเกา พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.029

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณบ้านตาเอ็ม พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 0.082

(ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2538

กำหนดปริมาณTSP(ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย24ชั่วโมง) ไม่เกิน 0.330 mg/m3

 

 ธันวาคม 2549

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัดที่บริเวณโรงโม่หินของโครงการ มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชม. 0.062 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัดที่บริเวณชุมชนบ้านน้ำขุ่น มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชม. 0.090 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัดที่บริเวณบ้านตาเกา มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชม. 0.029 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัดที่บริเวณบ้านตาเข็ม มีปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24ชม. 0.082 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่24, 2547 ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม 24 ชม. 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงโม่หิน 2. บริเวณบ้านน้ำขุ่น 3. บริเวณบ้านตาเกา 4. บริเวณบ้านตาเอ็ม
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5134971
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]