การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ตาเกา
 อำเภอ น้ำขุ่น
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31870/15578
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
 รายละเอียด
 

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน

1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ้านโนนงาม พบว่าความเร็วของอนุภาคและการขจัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

 

เดือนตุลาคม 2549

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน

1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ้านโนนงาม พบว่าความเร็วของอนุภาคและการขจัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณบ้านโนนงาม
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290011
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]