การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ตาเกา
 อำเภอ น้ำขุ่น
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31870/15578
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
 รายละเอียด
 

เดือนเมษายน 2548

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

1. คุณภาพน้ำผิวดิน

   1.1 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณห้วยเสลา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 6.18 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 318.3 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 417 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 38.96 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 586 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 6.20 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 67.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  1.2 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 5.21 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 3.05 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 4.21 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.75 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

   1.3 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 7.47 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 332 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 13.75 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.29 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 2.50 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

   1.4 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 7.17 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 4,086 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 1352.28 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3 

                (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.26 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.16 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

2. คุณภาพน้ำใต้ดิน

   2.1 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณห้วยเสลา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 6.18 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 318.3 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 417 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 38.96 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3 

                (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 586 NTU (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 6.20 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 67.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2.2 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 5.21 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 3.05 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 4.21 NTU (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.75 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   2.3 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 7.47 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 332 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 13.75 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.29 NTU (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 2.50 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   2.4 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 7.17 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 4,086 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าเกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 1352.28 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3 

                 (ค่าเกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.26 NTU (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.16 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

เดือนตุลาคม 2549

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

1. คุณภาพน้ำผิวดิน

   1.1 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณห้วยเสลา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 6.55 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 17.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 34.09 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 14.8 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 1.43 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 32.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  1.2 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 7.57 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 66 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 34.09 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 1.6 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

   1.3 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 6.97 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 349 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 52.27 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.21 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

   1.4 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 5.12 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 209.08 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3 

                (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.16 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

2. คุณภาพน้ำใต้ดิน

   2.1 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณห้วยเสลา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 6.55 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 17.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 34.09 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 14.8 NTU (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 1.43 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าเกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 32.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2.2 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 7.57 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 66 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 34.09 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3 (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 1.6 NTU (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

   2.3 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 6.97 (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 349 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 52.27 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.21 NTU (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

   2.4 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 5.12 (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 209.08 มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3 

                (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.16 NTU (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

1. คุณภาพน้ำผิวดิน

   1.1 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณห้วยเสลา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 5.98 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมพบว่าไม่มีค่าความกระด้างรวม (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 7.12NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.703 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ0.40มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. คุณภาพน้ำใต้ดิน

   2.1 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 6.66 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 2มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 139มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 117.37มิลลิกรัมต่อลิตรas CaCO3

                (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นพบว่ามีค่าน้อยกว่า  0.01NTU (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.540 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าน้อยกว่า 0.01มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   2.2 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 7.63 (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 346 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมเท่ากับ 39.90 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3

                (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นพบว่ามีค่าน้อยกว่า  0.01 NTU (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.150 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าน้อยกว่า 0.15มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   2.3 ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)เท่ากับ 5.69 (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมดเท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างรวมพบว่าไม่มีค่าความกระด้างรวม (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นพบว่ามีค่าน้อยกว่า  0.01 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.080 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

                -ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าน้อยกว่า 0.01มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 ธันวาคม 2549

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากห้วยเสลา ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.98 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าตะกอนแขวนลอย 11 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด) ค่าตะกอนละลายน้ำ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด) ค่าความขุ่นน้อยกว่า 0.01 NTU (ไม่ได้กำหนด) ค่าความกระด้าง ตรวจวัดไม่พบ (แคลเซียมคาร์บอเนต) ปริมาณเหล็กรวม 0.703 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด)

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.66 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าตะกอนแขวนลอย 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด) ค่าตะกอนละลายน้ำ 139 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความขุ่นน้อยกว่า 0.01 NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความกระด้าง 117.37 (แคลเซียมคาร์บอเนต) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณเหล็กรวม 0.540 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณซัลเฟตน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อตื้นบ้านตาเกา ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.63 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าตะกอนแขวนลอย 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด) ค่าตะกอนละลายน้ำ 346 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความขุ่นน้อยกว่า 0.01 NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความกระด้าง 39.90 (แคลเซียมคาร์บอเนต) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณเหล็กรวม 0.150 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณซัลเฟต 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อตื้นบ้านตาเอ็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.69 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าตะกอนแขวนลอย 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนด) ค่าตะกอนละลายน้ำ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความขุ่นน้อยกว่า 0.01 NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ค่าความกระด้าง ตรวจวัดไม่พบ (แคลเซียมคาร์บอเนต) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณเหล็กรวม 0.080 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) ปริมาณซัลเฟตน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. คุณภาพน้ำผิวดิน ได้แก่ บริเวณห้วยเสลา , บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น , บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา , บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม และ คุณภาพน้ำใต้ดิน ได้แก่ บริเวณห้วยเสลา , บริเวณบ่อตื้นบ้านน้ำขุ่น , บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา , บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293989
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]