การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์ 2550
 รายละเอียด
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

เรื่อง   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์  2550

        1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนบ้านบ่อโสก  ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  0.216  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

        2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย  ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  0.138  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

        3. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านโป่งค่า  ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  0.112  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

        4. บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หิน  ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  0.202  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

        5. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านป่าไม้แดง  ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  0.070  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 

หมายเหตุ  *  มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)    

                      เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 สิงหาคม 2547)

                        กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย  24  ชั่วโมง (TSP)  ไม่เกิน  0.330 mg/ m3 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนบ้านบ่อโสก,2. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย,3. บริเวณจุดตรวจวัดชุมชนบ้านโป่งค่า
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135432
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]