การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์ 2550
 รายละเอียด
 

 

  เรื่อง  ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  ระหว่างวันที่ 27 ? 28 กุมภาพันธ์  2550

        1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโป่งคา ค่าความดังเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง(Leq 24 hrs.)  57.6  dB(A)และค่าความดังเสียงสูงสุด(Lmax)  92.7  dB(A)

        2. บริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนบ้านบ่อโสก  ค่าความดังเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง(Leq 24 hrs.)  59.6  dB(A)และค่าความดังเสียงสูงสุด(Lmax)  104.5  dB(A)

        3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย  ค่าความดังเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง(Leq 24 hrs.)  55.8  dB(A)และค่าความดังเสียงสูงสุด(Lmax)  88.6  dB(A)

        4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านป่าไม้แดง  ค่าความดังเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง(Leq 24 hrs.)  58.5  dB(A)และค่าความดังเสียงสูงสุด(Lmax)  108.6  dB(A)

        5. บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หิน  ค่าความดังเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง(Leq 24 hrs.)  61.7  dB(A)และค่าความดังเสียงสูงสุด(Lmax)  106.9  dB(A)

 

หมายเหตุ  *  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (7 พฤศจิกายน 2548)

                   กำหนดค่าความดังเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  (Leq 24 hrs.)  ไม่เกิน  70.0  dB(A)

                    กำหนดค่าความดังเสียงสูงสุด (Lmax)  ไม่เกิน  115  dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโป่งคา, 2. บริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนบ้านบ่อโสก, 3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาขุย , 4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านป่าไม้แดง และ5. บริเวณจุดตรวจวัดสำนักงานโรงโม่หิน
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203312
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]