การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 24740/14785
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2551
 รายละเอียด
 เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี
        1. บริเวณบ้านทับกวาง หมู่4
              - วันที่ 7 มกราคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่และค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัดค่าได้  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.50 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.145 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.125 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัดได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.200 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.105 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.240 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.332 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.400 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.008 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 3 มีนาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
              - วันที่ 8 เมษายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
              - วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
              - วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.0005 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0001 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0002 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
       2. บริเวณศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
              - วันที่ 7 มกราคม 2551  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.800 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 4 เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.250 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 54.0 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ ค่าการขจัดเท่ากับ 7.770 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.200 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 4 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.100 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
              - วันที่ 3 มีนาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
              - วันที่ 8 เมษายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
              - วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
              - วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้
 
 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านทับกวาง หมู่4 2.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
 โดย บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649384
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]