การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ศาลาลาย
 อำเภอ ชนแดน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25607/15571
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียง จากการระเบิดของบริษัททองขาว จำกัด
 รายละเอียด
 

 1.ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการระเบิดบริเวณจุดตรวจวัดโรงเรียนบ้านคลองปลาหอย  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดพชรบูรณ์
ในวันที่  22  มีนาคม  2549   มีระดับเสียงสูงสุดจากการระเบิด  58.4  เดซิเบล  

 
2. ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการระเบิดบริเวณจุดตรวจวัดบ้านเลขที่ 409 หมู่ 5  บ้านคลองปลาหมอ   ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันที่  22  มีนาคม  2549   มีระดับเสียงสูงสุดจากการระเบิด  53.1  เดซิเบล

หมายเหตุ

      - ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5/วินาที  ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.5  มิลลิมเตร/วินาที  เครื่องจะไม่สามารถวัดค่าได้
   -  ความเร็วอนุภาคสูงสุด  0.5  มิลลิเมตร/วินาที  เป็นความเร็วอนุภาคสูงสุดของการสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่จะมีผลต่อการทำลาย  ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปรับรองโดย U.S. Bureau of Misws
   -  ค่ามาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  114  ตอนที่ 52  วันที่          16  มกราคม  2540)  กำหนดไว้ไม่เกิน  115  dBA

 สถานที่ตรวจวัด โรงเรียนบ้านคลองปลาหอย และบ้านเลขที่ 409 หมู่ 5 บ้านคลองปลาหมอ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดพชรบูรณ์
 โดย บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด เป็นผู้ตรวจวัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622043
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]