การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ท่าคล้อ
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 24832/14777
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2549
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนธันวาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3 สถานี 

1. บริเวณห้วยซับจันทร์ 

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.23 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 - 9.0 )
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 10 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 145 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 320 mg/l  as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณคลองมาบกระเบา 

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.29 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 14  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 1,069  mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 1,030 
  mg/l  as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 3.2 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณอ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.64 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 24 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 512 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 270 mg/l  as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 40 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 
เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณบ่อบาดาลบ้านทับกวาง หมู่ 4

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.32 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 30 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 443 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 314 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 65 NTU  (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ  0.52 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณบ่อน้ำตื้นหนองมะค่า หมู่ 6

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.10  (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 615 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 440 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ  2.3 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ  0.08 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณจุดตรวจวัดศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.20 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 7 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 468 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 360 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ  2.5 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ  0.05 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

                     แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

                     1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อนและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

                     2) การเกษตร

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

            

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยซับจันทร์ 2.คลองมาบกระเบา 3.อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง 5.บ่อน้ำตื้นบ้านหนองมะค่า(ม.6) 6.บ่อบาดาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621770
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]