การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27271/15204
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมชน) ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพลวง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้
  2. บริเวณโรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์   ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0749 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 39.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00050 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.3170 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28.0  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00236 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.1430 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 30.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.006 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
  3. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548) ในการตรวจวัดกำหนดให้ค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า 0.20  มิลลิเมตรต่อวินาที

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านพลวง 2.โรงโม่หิน ห้านหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ 3.บ้านโคกตาสิงห์
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330123
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]