การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28608/15360
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 4 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 5  สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
  2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
  3. บริเวณศาลเจ้าหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
  4. บริเวณสำนักสงฆ์วัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวางซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.885 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0605 มิลลิเมตร  ในแนวแกนดิ่งซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.658 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 30 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0334 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาวซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.446 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 27 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0048 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  5. บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวางซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0332 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 27 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0332 มิลลิเมตร  ในแนวแกนดิ่งซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.554 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 22 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0042 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาวซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.995 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 34 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0865 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)


 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนบ้านเขารวก 2.วัดหน้าพระลาน 3.สำนักสงฆ์วัดถ้ำศรีวิไล 4.โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 5.ศาลเจ้าหน้าพระลาน
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649385
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]