การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. คลองเปียะ
 อำเภอ จะนะ
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27639/15301
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 16 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดช่องเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่า มีระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด น้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดควนไม้ไผ่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่า มีระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด น้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณชุมชนบ้านศาลาน้ำ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่า มีระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด น้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ: *ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดช่องเขา 2.วัดควนไม้ไผ่ 3.ชุมชนบ้านศาลาน้ำ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649312
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]