การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. คูหาใต้
 อำเภอ รัตภูมิ
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27654/15290
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

          1. บริเวณบ้านชายเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00465 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00363 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

          2. บริเวณหัวยางและ3. บริเวณบ้านนายดาบตำรวจ อนัน วรรณดี(จุดร้องเรียน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง ทั้ง2สถานีตรวจวัดนี้ พบว่า ไมสามรถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากตรวจไม่พบ 

  • ในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

          1. บริเวณบ้านชายเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวางค่าควมเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจวัดไม่พบ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.137 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจวัดไม่พบ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0430 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจวัดไม่พบ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0765 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

          2. บริเวณบ้านหัวยาง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 3.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

          3. บริเวณบ้านนายดาบตำรวจ(จุดร้องเรียน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคที่ได้ มีค่าต่ำกว่า 0.25 มิลลิเมตร/วินาที

 

หมายเหตุ:*ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ความถี่ (เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มม./วินาที)

การขจัด(มม.)

ความถี่ (เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มม./วินาที)

การขจัด(มม.)

1

4.7

0.75

21

26.4

 0.20

2

9.4

 0.75

22

27.6

 0.20

3

12.7

 0.67

23

28.9

 0.20

4

12.7

 0.51

24

30.2

 0.20

5

12.7

 0.40

25

31.4

 0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

 0.20

7

12.7

 0.29

27

33.9

 0.20

8

12.7

 0.25

28

35.2

 0.20

9

12.7

 0.23

29

36.4

 0.20

10

12.7

 0.20

30

37.7

 0.20

11

13.8

 0.20

31

39.0

 0.20

12

15.1

 0.20

32

40.2

 0.20

13

16.3

 0.20

33

41.5

 0.20

14

17.6

 0.20

34

42.7

 0.20

15

18.8

 0.20

35

42.7

 0.20

16

20.1

 0.20

36

44.0

 0.20

17

21.4

 0.20

37

45.2

 0.20

18

22.6

 0.20

38

46.5

 0.20

19

23.9

 0.20

39

47.8

 0.20

20

25.1

 0.20

40 ขึ้นไป

50.8

 0.20

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านชายเขา 2.บ้านหัวยาง 3.บ้านนายดาบตำรวจ อนัน วรรณคดี(จุดร้องเรียน
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649296
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]