การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ไพล
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31080/15562
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่16-18 ตุลาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านตะแบก ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 50.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 87.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโคกกรวด ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 59.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 98.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านพนม ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 54.0 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 89.9 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโคกหิน ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 56.2 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 83.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินของโครงการ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 56.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 93.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (7 พฤศจิกายน 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.บ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.โรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1209364620.jpg
 
 

Visitor Number
5289914
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]