การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ห้วยทราย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21186/14721
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด (คุณพร้อม สีกาทอง)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00009มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00016 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สสถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด (คุณพร้อม สีกาทอง)  ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที

 

หมายเหตุ:* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ดัชนีที่ตรวจวัด

แนวแกนดิ่ง

แนวแกนตามยาว

แนวแกนตามขวาง

เวลาขณะเกิดความสั่นสะเทือน

17:01:32 น.

17:01:32 น.

17:01:32 น.

ความเร็วอนุภาคสูงสุด(mm/s)

9.4

9.4

9.4

ความถี่(Hz)

2.0

2.0

2.0

ค่าการขจัด(mm)

0.75

0.75

0.75

  

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด (คุณพร้อม สีกาทอง)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649132
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]