การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าตูม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28675/15632
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียง
 รายละเอียด
 

จากผลตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง จำนวน 5 สถานี ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังรายละเอียดดังนี้

                1. บ้านโป่งค่า  ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 62.4 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

                2. โรงเรียนบ้านบ่อโสก ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 66.7 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

                3. วัดเขาขุย  ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 63.6 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

                4. บ้านป่าไม้แดง ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 58.8dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

                5. สำนักงานโรงโม่หิน ตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 63.5 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

 

หมายเหตุ             มาตรฐานระดับเสียงโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 dBA

 สถานที่ตรวจวัด 1. บ้านโป่งค่า 2. โรงเรียนบ้านบ่อโสก 3. วัดเขาขุย 4. บ้านป่าไม้แดง 5. สำนักงานโรงโม่หิน
 โดย บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623779
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]