การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลทับไทร
 อำเภอ โป่งน้ำร้อน
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26305/15192
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจววัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณชุมชนบ้านทุ่งกร่าง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 59.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณชุมชนบ้านพังงอน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 50.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

  • ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) มีค่าเท่ากับ 91.7  dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณชุมชนบ้านทุ่งกร่าง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) มีค่าเท่ากับ 100.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณชุมชนบ้านพังงอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 55.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) มีค่าเท่ากับ 103.0  dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2.ชุมชนบ้านทุ่งกร่าง 3.ชุมชนบ้านพังงอน
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203380
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]