การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลทับไทร
 อำเภอ โป่งน้ำร้อน
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26305/15192
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินบรษัท สหศิลาแก้ว จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 58.8 dBA (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านทุ่งกร่าง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 65.3 dBA (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านพังงอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 57.4 dBA (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 dBA

  • ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 61.9 dBA (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านทุ่งกร่าง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 60.6 dBA (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านพังงอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 59.0 dBA (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)


หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 dBA

 สถานที่ตรวจวัด 1. โรงโม่หินบรษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2. บ้านทุ่งกร่าง 3. บ้านพังงอน
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205186
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]