การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 อำเภอ มะขาม
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26299/15074
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 20 มีนาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านวังดาบ และ 2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านอ่างกลาง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง ทั้ง2สถานี พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

  • ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านวังดาบ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านอ่างกลาง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวยาว  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1540 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 4.5 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00005 มิลลิเมตรในแนวยาว  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0734 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 5.1 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตรในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.141 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 4.9 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังดาบ 2.บ้านอ่างกลาง
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289959
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]