การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลอ่างคีรี
 อำเภอ มะขาม
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26299/15074
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 22  มีนาคม   2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
        จากผลตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) จำนวน 2 สถานี ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้

  1. บริเวณบ้านวังดาบ ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณบ้านอ่างกลาง ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจไม่พบความสั่นสะเทือน
  • ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี 

       จากผลตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) จำนวน 2 สถานี  ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้

  1. บริเวณบ้านวังดาบ ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณบ้านอ่างกลาง ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจไม่พบความสั่นสะเทือน
 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังดาบ 2.บ้านอ่างกลาง
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290090
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]