การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลทับไทร
 อำเภอ โป่งน้ำร้อน
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26305/15192
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2549
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 21 มีนาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี
            จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้

  1. โรงโม่หินสหศิลาแก้ว ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณบ้านอ่างกลาง ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจไม่พบความสั่นสะเทือน
  3. บ้านพังงอน ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจไม่พบความสั่นสะเทือน
  • ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี 
             จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด)  ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้

  1. โรงโม่หินสหศิลาแก้ว ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือน แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณบ้านอ่างกลาง ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจไม่พบความสั่นสะเทือน
  3. บ้านพังงอน ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจไม่พบความสั่นสะเทือน
 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินสหศิลาแก้ว 2.บ้านอ่างกลาง 3.บ้านพังงอน
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330140
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]