การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ไพล
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31080/15562
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2550
 รายละเอียด
 

 

1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโคกกรวดทางด้านทิศตะวันออก ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน

 2.บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโคกหินทางด้านทิศตะวันตก ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน

สรุปได้ว่า การตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค(Peak Particle Velocity) ของคลื่นสั่นสะเทือน (Vibration Wave) มีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  เครื่องมือตรวจวัดจึงไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้

หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.5 มิลลิเมตร/วินาที เครื่องจะไม่สามารถวัดค่าได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านโคกกรวดทางด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณบ้านโคกหินทางด้านทิศตะวันตก
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1209368761.jpg
 
 

Visitor Number
5328607
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]