การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลทับไทร
 อำเภอ โป่งน้ำร้อน
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26305/15192
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2549
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 21 มีนาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี
 1. บริเวณคลองทุ่งกร่าง

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.38 (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 1 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)               
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  391 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างมีค่าเท่ากับ 279 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กพบว่ามีค่าเท่ากับ  0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)           

 2. บริเวณคลองพระพุทธในบริเวณใกล้เคียง

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.37 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 1 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)              
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  63 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างมีค่าเท่ากับ 39 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กพบว่ามีค่าเท่ากับ  0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)           

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549
เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
  จำนวน 2 สถานี
  1.บริเวณคลองทุ่งกร่าง

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 8.01 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 3 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)                 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  400 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างมีค่าเท่ากับ 294 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กพบว่ามีค่าเท่ากับ  <0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)           

  2.บริเวณคลองพระพุทธในบริเวณใกล้เคียง

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.83 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 2 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)                 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  82 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างมีค่าเท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กพบว่ามีค่าเท่ากับ  0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)
                  เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3
                  แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
                  (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
                  (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.คลองทุ่งกร่าง 2.คลองพระพุทธในบริเวณใกล้เคียง
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293654
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]