การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาหนองทุ่ม
 อำเภอ ชุมแพ
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15516/15404
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี 

  1. บริเวณบ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 84.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านวังยาวใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 84.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 66.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 95.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 60.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 87.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.บ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1209440235.jpg
 
 

Visitor Number
5202083
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]