การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นาหนองทุ่ม
 อำเภอ ชุมแพ
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15516/15404
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน
  2. บริเวณบ้านวังยาวใหญ่ ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน
  3. บริเวณใกล้เคียงโครงการ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 200 เมตร  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวยาว  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.43 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0518 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 10.5 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 25 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0093 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 4.95 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่  >100  เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0172 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณบ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวยาว  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.16 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20  เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0177 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.03 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0197 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.20 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0212 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.5 มิลลิเมตร/วินาที เครื่องจะไม่สามารถวัดค่าได้

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังยาวน้อย(บ้านน้อยพัฒนา) 2.บ้านวังยาวใหญ่ 3.ใกล้เคียงโครงการ 4.บ้านของราษฎรที่อยู่ติดกับโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1209457581.jpg
 
 

Visitor Number
5293843
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]