การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ไม้เรียง
 อำเภอ ฉวาง
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 261900/15585
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดขณะระเบิดหิน ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 28 มีนาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านตรอกไม้แดง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดในขณะระเบิดหิน(Lmax) เท่ากับ 67.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านหนองท่อม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดในขณะระเบิดหิน(Lmax) เท่ากับ 58.7 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดไม้เรียง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดในขณะระเบิดหิน(Lmax) เท่ากับ 59.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  • ในวันที่ 4 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านตรอกไม้แดง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดในขณะระเบิดหิน(Lmax) เท่ากับ 66.7 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านหนองท่อม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดในขณะระเบิดหิน(Lmax) เท่ากับ 57.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดไม้เรียง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดในขณะระเบิดหิน(Lmax) เท่ากับ 58.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหิน ตามกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2539) กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านตรอกไม้แดง 2.โรงเรียนบ้านหนองท่อม 3.วัดไม้เรียง
 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768706
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]