การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หินตก
 อำเภอ ร่อนพิบูลย์
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 26144/15313
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดคูหาสันตยาราม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านไม้หลา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณชุมชนบ้านพุดหง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 73 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณขอบเขตประทานบัตร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)


 

  • ในระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดคูหาสันตยาราม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 73 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านไม้หลา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณชุมชนบ้านพุดหง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณขอบเขตประทานบัตร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 73 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)  เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดคูหาสันตยาราม 2.ชุมชนบ้านไม้หลา 3.ชุมชนบ้านพุดหง 4.ขอบเขตประทานบัตร
 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5141439
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]