การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27275/15472
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านห้วยลึก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 79.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านพลวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 60.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 96.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณโรงเรียนคงชัยสิทธ์วิทยา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 49.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 84.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณวัดไทยเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 47.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 75.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณบ้านโคกเขา(บ้านเขากระโดง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 50.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 83.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15           (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านห้วยลึก 2.บ้านพลวง 3.โรงเรียนคงชัยสิทธ์วิทยา 4.วัดไทยเจริญ 5.บ้านโคกเขา(บ้านเขากระโดง)
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1210056656.doc
 
 

Visitor Number
5621948
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]