การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เจริญสุข
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27253/15240
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวนที่ 10-11 เมษายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 50.1 dB(A) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เท่ากับ 48.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านเจริญสุข(วัดวิเศษสุขาราม)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 56.4 dB(A) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 59.8 dB(A) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เท่ากับ 60.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณวัดพระอังคาร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 55.0 dB(A) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เท่ากับ 51.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณบ้านปะรัง  ผลการตตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 55.3 dB(A) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เท่ากับ 54.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15          (พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงมีค่าไม่เกิน 75 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.โรงเรียนบ้านเจริญสุข(วัดวิเศษสุขาราม) 3.โรงโม่หินของโครงการ 4.วัดพระอังคาร 5.บ้านปะรัง
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1210062633.jpg
 
 

Visitor Number
5207443
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]