การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขาวง
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32454/15688
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณสำนักงานส่วนเหมือง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านคุ้ง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดเขาโปร่งปราบ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณบ้านน้อย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 6. บริเวณวัดเขาวงถ้ำนารายณ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 7. บริเวณบ้านซับชะอม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 7 สถานี

 1. บริเวณสำนักงานส่วนเหมือง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 74.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านคุ้ง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.25 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดเขาโปร่งปราบ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.15 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณบ้านน้อย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.05 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 6. บริเวณวัดเขาวงถ้ำนารายณ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 75.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 7. บริเวณบ้านซับชะอม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 46.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)  

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานส่วนเหมือง 2.บ้านคุ้ง 3.สำนักสงฆ์ถ้ำมงกุฏ 4.วัดเขาโปร่งปราบ 5.บ้านน้อย 6.วัดเขาวงถ้ำนารายณ์ 7.บ้านซับชะอม
 โดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290061
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]