การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เจริญสุข
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27273/15241
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวิเศษสุขาราม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq.24 hr) มีค่าเท่ากับ 56.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณวัดสวายสอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq.24 hr) มีค่าเท่ากับ 51.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณวัดพระอังคาร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq.24 hr) มีค่าเท่ากับ 55.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq.24 hr) มีค่าเท่ากับ 59.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

  • ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวิเศษสุขาราม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq.24 hr) มีค่าเท่ากับ 53.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณวัดสวายสอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq.24 hr) มีค่าเท่ากับ 47.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณวัดพระอังคาร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq.24 hr) มีค่าเท่ากับ 59.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq.24 hr) มีค่าเท่ากับ 61.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

หมายเหตุ:* มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15          (พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดวิเศษสุขาราม 2.วัดสวายสอ 3.วัดพระอังคาร 4.โรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ a-t1210220954.jpg
 
 

Visitor Number
5621825
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]