การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 17310/13865
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี 

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

 

 • ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี 

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

 

 • ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2552

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี 

 1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนบ้านเขารวก 2.วัดหน้าพระลาน 3.วัดถ้ำศรีวิไล
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208738
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]